Δημόσια διαβούλευση και παρουσίαση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Δήμο Ιδαλίου.

26 . 02 . 2020

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin

inner

Η ERGO HOME GROUP LTD στα πλαίσια μελλοντικής εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου στο Δήμο Ιδαλίου, θα ήθελε να συλλέξει εισηγήσεις/σχόλια για το προγραμματιζόμενο έργο, σύμφωνα με το  περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νόμο 127(Ι)/2018  και το άρθρο 26 (7).

Σχετικές πληροφορίες περιγράφονται στην τεχνική περίληψη του έργου:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προτεινόμενο έργο:           Φωτοβολταϊκό Πάρκο 1,99 ΜW στο Δήμο Ιδαλίου

Μελετητές:                          Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Ιδιοκτήτης:                          ERGO HOME GROUP LTD 

Περιοχή μελέτης:               Επαρχία Λευκωσίας, Δήμος Ιδαλίου

Φύλλο Σχεδίου:                 30/56 E2

Τεμάχιο:                             531        

Έκταση Τεμαχίου:             29.969 m2

Έκταση ΦΒ πάρκου:         20.482m2

Φωτοβολταϊκά πλαίσια συνδεδεμένα μεταξύ τους θα αποτελούν το ΦΒ πάρκο συνολικής ισχύς 1.99 ΜWp το οποίο θα αξιοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή ηλεκτρισμού και διάθεση του στο δίκτυο. Τα πλαίσια θα τοποθετηθούν σε βάσεις με τη μέθοδο της πασσαλόμπηξης (ελάχιστη χρήση σκυροδέματος) εφόσον το επιτρέπει η μορφολογία του εδάφους, οι οποίες θα στερεωθούν στο έδαφος σε σειρές. Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιδαλίου της Επαρχίας Λευκωσίας (https://goo.gl/maps/DfNH9NHwAfERa2Wr9).

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνεται στις πολεοδομικές ζώνες  Γγ1 (καταλαμβάνει 64% του τεμαχίου) και Γα4 (καταλαμβάνει 36% του τεμαχίου)  που αφορούν κτηνοτροφική και αγροτική ζώνη αντίστοιχα. Η περιοχή μελέτης έχει χρησιμοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη κυρίως για γεωργικές δραστηριότητες στο παρελθόν. Εντός και πλησίον του τεμαχίου μελέτης εντοπίζεται γραμμή μεταφοράς της ΑΗΚ και η πρόσβαση εξασφαλίζεται από δημόσιο δρόμο. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020 αφού εξασφαλιστούν πρώτα οι σχετικές άδειες.

Το φυσικό περιβάλλον γύρω από την περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται κυρίως από γεωργικές εκτάσεις γης, καλλιεργήσιμες η εγκαταλειμμένες και από κτηνοτροφικά υποστατικά. Για περισσότερες διευκρινήσεις στο τηλ. 22667716

Sign up for our newsletter
Get the latest news and special offers.

SUBSCRIBE NOW